برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1292)

1-8-2 فسفر:171-8-3 پتاسیم:171-8-4 منیزیم:171-8-5 کلسیم:171-8-6 گوگرد:171-9 بیماریهای مربوط به بنفشه آفریقایی181-9-1 زردی برگ:181-9-2 برگهای رنگ پریده با ساقه های بلند:181-9-3 ندادن گل:181-9-4 بیماری های ناشی از قارچ:181-9-4-1 شل شدن برگها و پوسیدگی ریشه:191-9-4-2کپک زدن برگها Read more…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (1289)

بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………………………………. 81بررسی حجم نمونه به تفکیک سن…………………………………………………………………………………………………………….. 82بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………… 83بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………………………………………….. 84بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد………………………………………………………………………………………………… 85بررسی Read more…

پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1288)

پایاننامه کارشناسی ارشد رشته زراعت آقای سعید تختیتحت عنوان بررسی پاسخ ژنوتیپ‌های برنج به سطوح مختلف نیتروژن محلول غذایی در شرایط غلظت معمولی و غنی شده دی اکسید کربن در تاریخ 23/6/1393 توسط کمیته تخصصی Read more…

پایان نامه ها

تحقیق b (1286)

4.5. روایی و پایایی پرسشنامه1214.5.3. روش آلفای کرونباخ ……1224.6. آنالیز و تجزیه و تحلیل داده ها1244.7. جمع بندی و نتیجه گیری1374.8. پیشنهادات و کارهای آینده138فهرست شکلهاشکل ‏1-1 معماری مبتنی بر عامل های هوشمند برای سیستم Read more…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (1284)

1-7- نوع و روش پژوهش131-8- محدوده مورد مطالعه131-8-1- محدوده مرکزی و تاریخی شهر اردبیل131-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات181-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و جامعه آماری و روش نمونه گیری 191-11- مفاهیم، تعاریف و واژه Read more…

پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (1283)

بعد از خط لوله آلاسکا، دومین خط لوله انتقال پر پیچ و خم نفت در دنیا خط لوله انتقال نفت خام مارون- اصفهان، می باشد. این خط به طول 435 کیلومتر، روزانه 550 هزار بشکه Read more…

پایان نامه ها

منبع تحقیق b (1282)

تعریف نظری و عملیاتی11فصل دوم : ادبیات تحقیقمقدمه14سیستمهای اطلاعاتی15معرفی انواع سیستمهای اطلاعاتی و سیستمهای اطلاعات مدیریت17سیر تحول کاربرد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات19سیر تحول در نقش واحد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات23سیر تحول Read more…